CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU

 

Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky zajišťuje výuku garantovaných předmětů bakalářského, magisterského i doktorského studia a rozvoj poznání garantovaných disciplín prostřednictvím výzkumné činnosti v kooperaci s praxí. Mezi stěžejní předměty patří Hospodářská úprava lesa (HÚL), Dendrometrie, Statistika, Nauka o růstu lesa, Geodézie a pozemková evidence, Geoinformační systémy (GIS), Dálkový průzkum Země (DPZ), Analýza a podpora rozhodování v GIS, Lesnická tématická kartografie a další. Důležitost činností ústavu je zejména v oblasti analýzy a zpracování dat z hlediska přírodních a člověkem ovlivněných rizik a následný management lesních porostů v krajině. Praktická cvičení jsou vedena ve specializovaných učebnách i v terénu. Ústav má akreditovány dva doktorské studijní programy: Aplikovaná geoinformatika a Hospodářská úprava lesa.

uhulag01 

Historie

Ústav hospodářské úpravy lesů a geoinformačních technologií vychází z dlouhé tradice zakládajících ústavů tehdejší Vysoké školy zemědělské v Brně v roce 1919. Konkrétně se jednalo o ústav hospodářské úpravy lesa, který vznikl v roce 1920 a samostatně existoval od roku 1951 a dále o Geodetický ústav založený v roce 1921. Současný ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky vznikl v roce 2014 sloučením bývalého Ústavu hospodářské úpravy lesů a Ústavu geoinformačních technologií.

Současnost

Ústav hospodářské úpravy a aplikované geoinformatiky se v současnosti profiluje a soustřeďuje na rozvoj a propojení garantovaných disciplín formou tzv. precizního lesnictví, které syntetizuje prvky hospodářské úpravy lesů (HÚL) s vazbou na technologie aplikované geoinformatiky v řadě lesnických činností, kde hrají významnou roli moderní geoinformační technologie (GIT). Ústav garantuje výuku 20 povinných, 6 povinně volitelných a jednoho nepovinně volitelného předmětu v rámci pěti bakalářských a pěti magisterských studijních programů.

uhulag02